Tag Archives: làm việc

Cách tiếp thị của các doanh nghiệp đang thay đổi như thế nào?

Cách tiếp thị của các doanh nghiệp đang thay đổi như thế nào?

Theo Báo cáo Tương lai nhu cầu người tiêu dùng của HSBC, thay đổi về đặc điểm nhân khẩu học và hành vi người tiêu dùng sẽ tạo nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong vài thập kỷ