Tiếp thị nhanh – Marketing – Tiếp thị sản phẩm – Kỹ năng tiếp thị bán hàng

Tiếp thị là một quy trình xã hội mà các cá nhân và tập thể đạt được cái mình muốn và cần, thông qua việc tạo ra, cho nhận và trao đổi tự do các sản phẩmdịch vụ có giá trị. Trong kinh doanh, tiếp thị được coi là ‘nghệ thuật bán sản phẩm’. Nhưng có lẽ mọi người sẽ nhạc nhiên khi biết rằng phần lớn và quan trọng nhất của công việc tiếp thị không phải là bán hàng. Bán hàng chỉ là phần nổi nhỏ bé của tảng băng chìm tiếp thị.

Tin tức nổi bật

Nghề tiếp thị

Kỹ năng bán hàng